Η Εταιρια μας.

H TCS TOOLBOX διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση περισσότερων από 300 σύνθετων συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών και διοικητικής αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα.
Ο στοχος μας

Επιδιώκοντας την δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, θέτουμε υψηλούς στόχους και εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αναζητώντας, παράλληλα, διαρκώς νέα πεδία καινοτόμου δράσης με στόχο να παραμένουμε πάντα στην αιχμή των εξελίξεων και ισχυρά ανταγωνιστικοί.

Οι αξιες μας
  • Ακεραιότητα
  • Καινοτομία
  • Σεβασμός στον άνθρωπο
  • Προσήλωση στον πελάτη
  • Ομαδική εργασία
  • Υψηλές επιδόσεις
Η αποστολη μας

Η προσφορά υψηλού επιπέδου εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών τους επιλογών.

AD-HOC ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Χαρακτηριστικα

Παροχή γνωμοδότησης για συγκεκριμένα θέματα που παρουσιάζονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου δημοσίου τομέα.
Κατάρτιση παραδοτέων, μελετών, τευχών διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών.
Διαμόρφωση προτύπων τευχών διακηρύξεων και συμβάσεων με ενσωμάτωση του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Υποστήριξη στη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.
Διερεύνηση χρηματοδοτικών πλαισίων και προγραμμάτων και παρουσίαση ευκαιριών / προτάσεων.

Οι υπηρεσιες μας.

Φάση διαδικασιών ανάθεσης έργων

Προετοιμασία προσφορών
Αξιολόγηση Διαγωνισμών

Φάση υλοποίησης των έργων

Διαχείριση Συμβάσεων
Portfolio, Contract & Project Management

Ad-Hoc παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Παροχή γνωμοδότησης
Κατάρτιση παραδοτέων
Διαμόρφωση
Υποστήριξη
Διερέυνηση

Φάση ωρίμανσης έργου

Προετοιμασία και οργάνωση
Δικτύωση
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Presales